لیست اخبار صفحه :1
فراخوان مناقصه عمومی واگذاری نگهداری،  راهبری تاسیسات مراکز آموزشی و درمانی الزهرا، پور سینا، رازی رشت

فراخوان مناقصه عمومی واگذاری نگهداری، راهبری تاسیسات مراکز آموزشی و درمانی الزهرا، پور سینا، رازی رشت

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی واگذاری نگهداری ، راهبری تاسیسات مراکز آموزشی درمانی الزهرا، پور سینا، رازی رشت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور خرید مواد غذایی و طبخ و توزیع غذا در 13قطب(بیمارستانی و دانشجویی)

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور خرید مواد غذایی و طبخ و توزیع غذا در 13قطب(بیمارستانی و دانشجویی)

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد واگذاری کلیه امور خرید و طبخ و توزیع غذا در واحدهای تابعه دانشگاه (13 قطب بیمارستانی و دانشجویی) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

مناقصه عمومی واگذاری کلیه امور خرید مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذا در معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مناقصه عمومی واگذاری کلیه امور خرید مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذا در معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری کلیه امور خرید مواد غذایی، طبخ و توزیع غذا در معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آخرین بروز رسانی : 1402/03/15 11:56
آرشیو
آرشیو